Правила оформлення тез доповідей

Статті буде опубліковано мовою орігіналу.

Обсяг 4-6 повних сторінки (формату A4) у текстовому редакторі MS Word з розширенням файлу (*.doc, *.docx або *.rtf ), всі поля по 2,0 см.

Назва доповіді (трьома мовами – українською, російською та англійською) – Times New Roman, напівжирний, розмір 13 пт, всі букви прописні, без перенесення слів, з нового рядка – прізвище та ініціали авторів (не більше 4-х, трьома мовами – українською, російською та англійською), на наступному рядку – організація, місто, країна (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір 13) та email. Все центрувати, міжрядковий інтервал – одинарний.

Анотація трьома мовами – українською, російською та англійською (розмір 11), обсягом не більше 6 рядків кожна.

Ключові слова трьома мовами – українською, російською та англійською (розмір 11).

Текст друкувати з нового рядка шрифт звичайний, розмір 13 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання тексту за шириною сторінки, без перенесення слів). Хімічні формули вставляти в текст за допомогою редактора Chem Draw, а математичні – у редакторі MS Equation.

Структура статті: вступ, постановка задачі, аналіз досліджень, висновки, список літератури.

Список літератури (не більше 3-х) приводити згідно ДСТУ 8302:2015, а посилання – у квадратних дужках.

Рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до тексту.

Таблиці виконувати в Word, повинні мати тематичний заголовок і порядковий номер.