Міністерство освіти і науки України | Союз хіміків України | Національний технічний університет України “КПІ” | Хіміко-технологічний факультет НТУУ “КПІ” | Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів | Національний технічний університет “ХПІ” | Національний університет “Львівська політехніка” | Черкаський державний технологічний університет | С-Петербургский государственный технологический институт (ТУ) | Казанский государственный технологический университет | Technische Universitat Dresden, Institut fur Technische Chemie | Rzeszow University of Technology

4-а міжнародна науково-практична конференція
Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2014″

Конференція проводилась у рік 115-річчя НТУУ “КПІ” та 40-ї річниці відкриття першої в Україні кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів. Наш традиційний майданчик було присвячено проблемам використання комп’ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах. В Україні це єдина конференція, присвячена проблемам використання комп’ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах.

Конференція відбулась 13-15 травня 2014 р. в м. Києві в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”.

КМХТ-2014 проводилась з метою обговорення досвіду використання комп’ютерного та математичного моделювання в хімії та екології, хімічній і біохімічної технологіях, сучасних напрямках комп’ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. У рамках конференції КМХТ-2014 буде також розглянуто питання сучасної багаторівневої вищої освіти.

Завантажити збірник наукових статейpdf ].

СЕКЦІЯ 1
КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Сахневич Б.В., Кіргина М.В., Чеканцев М.В., Іванчина Е.Д.
[ pdf ] КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПАУНДУВАННЯ БЕНЗИНІВ

Рищенко І.М., Савенков О.С., Білогур І.С., Свергунова В.А., Ніколенко M.В., Калашникова А. М.
[ pdf ]  КІНЕТИКА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РОЗЧИНІВ ОТРИМАНИХ АЗОТНОКИСЛОТНОЇ ОБРОБКИ З ЗБІДНЕНИХ ФОСФОРИТІВ

Захаров Р.І., Ніколенко M.В., Пивоваров О.О.
[ pdf ]  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ВОДНО-СОЛЬОВИХ ПЛАЗМОРЕАКТОРНИХ СИСТЕМАХ

Цейтлін М.А., Райко В.Ф.
[ pdf ]  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ рН ВІД СПІВВІДНОШЕННЯ СУЛЬФІДУ ТА ГІДРОСУЛЬФІДУ БАРІЮ У РОЗЧИНІ

Вецнер Ю.І., Савенков А.С., Білогур І.С., Борисович В.С., Ніколенко Н.В.
[ pdf ]  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІКИ СТАДІЇ ЗНИЖЕННЯ КАЛЬЦІЮ ІЗ АЗОТНО КИСЛОТНОЇ ВИТЯЖКИ В ФОСФОРОВМІСНИХ ДОБРИВАХ

Прусов В.А., Дорошенко А.Ю., Кацалова Л.М., Бекетов О.Г.
[ pdf ]  ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ ДВОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ НА ВІДЕОКАРТІ

Медведєва В. М., Ключник А. А.
[ pdf ]  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ ОПАЛЕННЯ НА БАЗІ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ

Медведєва В.М., Короленко І.В.
[ pdf ]  ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ДАНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ

Бойко Т. В., Абрамова А. О., Дрибас В. В.
[ pdf ]  ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АСУП

Сидоренко Ю.В.
[ pdf ]  ПАРАМЕТРИЧНА ІНТЕРПОЛЯЦІЙНА ФУНКЦІЯ ГАУСА

Сангінова О.В., Данилкович А.Г., Бондаренко С.Г., Брановицька С.В., Червінський В.О.
[ pdf ]  РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ УМОВНОЇ ОПТИІЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАДІЄНТНИХ МЕТОДІВ

Сангінова О.В., Козлов П. В.
[ pdf ]  СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА КАРТОНУ

Брановицька С.В., Бондаренко С.Г., Сангінова О.В., Бондаренко Н.С.
[ pdf ]  АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ КОНТРОЛІ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

СЕКЦІЯ 2
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

Співак С.І., Ісмагилова А.С.
[ pdf ]  ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ХІМІЧНОЇ КІНЕТИКИ І ДЕКОМПОЗИЦІЯ КІНЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ НЕЗАЛЕЖНИХ МАРШРУТІВ СКЛАДНОЇ РЕАКЦІЇ

Скачков В.О., Іванов В.І., Нестеренко Т.М., Бережна О.Р., Мосейко Ю.В.
[ pdf ]  ДЕЯКІ АСПЕКТИ КІНЕТИКИ ОСАДЖЕННЯ БОРУ З ГАЗОВОЇ ФАЗИ НА ПОВЕРХНЮ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН

Концевой А.Л., Концевой С.А., Васенко Л.В.
[ pdf ]  АЛГОРИТМ ТА ПРОГРАМА РОЗРАХУНКУ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЛЯ

Бєліменко С.С., Казіміров І.П.
[ pdf ]  ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА, ЩО АКУМУЛЮЄ, ПРИ РОБОТІ ТВЕРДОТІЛОГО ТЕПЛОВОГО АКУМУЛЯТОРА

Костинюк А.О., Качалова А.С., Ніколенко Н.В.
[ pdf ]  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

Самчиліїв І. С., Скнар І.В., Кирпикіна А. Е., Ніколенко Н. В.
[ pdf ]  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЛУЖНОГО ТА АМІАЧНОГО ВИЛУГОВУВАННЯ МОЛІБДЕНУ

Філоненко Д.В., Шестопалов О.В.
[ pdf ]  МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС РЕАКТОРА-ЗМІШУВАЧА ВІДДІЛЕННЯ ДИСТИЛЯЦІЇ ВИРОБНИЦТВА СОДИ І ЙОГО КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Красильникова А. О., Кондратов С. О.
[ pdf ]  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДІАБАТИЧНОГО НІТРУВАННЯ БЕНЗОЛУ І ТОЛУОЛУ

Кондратов С.О., Аль Хамадані М.Д.
[ pdf ]  МОДЕЛЮВАННЯ НІТРУВАННЯ БЕНЗОЛУ У РЕАКТОРІ ІДЕАЛЬНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ

Концевой С.А., Годзевич В.І.
[ pdf ]  УНІФІКОВАНЕ КОНФІГУРУВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ

Близнюк О.М., Савенков O.С., Кузнецов П.В., Масалітіна Н.Ю.
[ pdf ]  АНАЛІЗ УТВОРЕННЯ N2O В ПРОЦЕСІ ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НА ПЛАТИНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Мірошниченко Ю.А., Безносик Ю.О.
[ pdf ]  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В МІКРО РЕАКТОРІ

Пацков В.П., Пацкова T.B.
[ pdf ]  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОКІНЕТИКИ УТВОРЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗУВАННЯ ОКСИДІВ СІРКИ У КИПЛЯЧОМУ ШАРІ (СТАН ПРОБЛЕМИ)

Артюхов А.Е., Джаваід Аділ
[ pdf ]  ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИХРОВИХ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ТАРІЛОК

Артюхов А.Є., Фурса О.С, Маренок В.М.
[ pdf ]  ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИХРОВОГО ГРАНУЛЯТОРА

Буряков В.Г.
[ pdf ]  МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИЩЕННЯ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ ВІД МЕТАНОЛУ ТА ІНШИХ ЛЕТЮЧИХ ДОМІШОК

Солнцев В.П., Скороход В.В., Петраш К.М., Шахновський А.М.
[ pdf ]  ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОКІНЕТИКИ СИНТЕЗУ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

СЕКЦІЯ 3
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бойко Т.В., Вавулін П.А.
[ pdf ]  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДМОВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

СЕКЦІЯ 4
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЦЕСІВ

Скарга-Бандурова І. С., Барбарук Л. В., Сіряк Р. В.
[ pdf ]  МОДЕЛІ БАГАТОВИМІРНИХ СТРУКТУР ДАНИХ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю., Березницька Ю.О.
[ pdf ]  МОДЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗМІН ПІДСИСТЕМИ «ҐРУНТ» В РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМАХ

Логвин В. О., Безносик Ю. О., Афонін Г.Г.
[ pdf ]  СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА КИПЛЯЧОМУ ШАРІ

Шахновський А. М., Квітка О. О., Джигирей І.М.
[ pdf ]  ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕДУР СТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ СХЕМ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Приміська С. О., Безносик Ю.О., Решетіловський В. П.
[ pdf ]  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ МІКРОПОРИСТИМ СОРБЕНТОМ

Обушенко Т.І., Астрелін І.М., Тoлстопалова Н.М.
[ pdf ]  ВИДАЛЕННЯ СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ ЗІ СТІЧНИХ ВОД

Колябіна Д. О., Безносик Ю. О.
[ pdf ]  СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОБ’ЄКТА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

БойкоТ.В., ЗапорожецьЮ.А., Брановицька С.В.
[ pdf ]  ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В ҐРУНТІ

Гармаш Р.В., Безносик Ю.О., Ткач В.В.
[ pdf ]  ЗОННА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ВИРОБНИЦТВА ВІНІЛХЛОРИДУ

СЕКЦІЯ 5
СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Мислюк О.О., Ящук Л.Б.
[ pdf ]  ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Бендюг В.І., Комариста Б.М., Бондаренко О.С.
[ pdf ]  ЗВЕДЕНА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ

Василькевич О.І., Бондаренко С.Г., Кукушкіна О.Ю., Степанов Д.М.
[ pdf ]  АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ МЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Джигирей І.М., Єфремов К.В.
[ pdf ]  ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ В МАКРОРАЙОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ

СЕКЦІЯ 6
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАГАТОРІВНЕВІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ

Бондаренко С.Г., Сангінова О.В. , Мердух С.Л., Головащенко П.Д.
[ pdf ]  КОНТУР КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИМ РЕЖИМОМ ОБ’ЄКТА НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ

Медведєв Р.Б., Сангінова О.В., Мердух С.Л., Головащенко П.Д.
[ pdf ]  ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ КЕРУВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОБЛАДНАННЯ КОМПАНІЇ HONEYWELL

Бугаєва Л.М., Бойко Т.В., Джигирей І.М., Стертен Ю., Семенюта О.О.
[ pdf ]  ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ НАПРЯМКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗГІДНО З УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКИМ ПРОЕКТОМ EURASIA

Помернюк М. С., Безносик О. Ю.
[ pdf ] ПОРІВНЯННЯ ЗАСОБІВ ПЕРЕВІРКИ ОБМЕЖЕНЬ У РЕЛЯЦІЙНИХ СУБД

Бойко Т.В., Складанний Д.М.
[ pdf ]  ДО ПИТАННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Андрощук К.В., Жигір О.М., Клепко В.В., Жигір А.Д.
[ pdf ]  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІОННОЇ ПРОВІДНОСТІ В СИСТЕМІ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА СОЛІ ЛІТІЮ

Качоровська О.П., Шульженко О.О., Трачевський В.В., Гребенюк А.Г.
[ pdf ]  КВАНТОВО-ХІМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ТРИС-(β-АМІНОЕТИЛАТІВ) КОБАЛЬТУ(III) ТА ХРОМУ(III)

Білоус Г.М., Квітка О.О., Шахновський А.М., Малецький З.В.
[ pdf ]  ОПТИМІЗАЦІЯ ЗВОРОТНООСМОТИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВОДИ ДЛЯ ПОТРЕБ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ