3Конференція відбулась 18-20 травня 2016 р. у м. Київ у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». КМХТ-5 проводилась з метою обговорення досвіду використання комп’ютерного та математичного моделювання в хімії та екології, хімічній і біохімічної технологіях, сучасних напрямках комп’ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. У рамках конференції КМХТ-5 розглянуто питання сучасної багаторівневої вищої освіти.

[ pdf ] Програма заходу
[ pdf Збірник наукових статей

[ pdf ] Квітка О.О. Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
[ pdf ] Kafarov V. SUSTAINABILITY OF GREEN BIO-REFINERIES BASED ON MULTICOMPONENT FEEDSTOCK
[ pdf ] Yablonsky G. CHEMICAL KINETICS OF COMPLEX REACTIONS: DECODING THE FUTURE

СЕКЦІЯ 1
КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

[ pdf ] Цейтлін М.А, Райко В.Ф. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНОВАГИ ПАР-РІДИНА У СИСТЕМІ NH3 – CO2 – H2O
[ pdf ] Кулінченко Г.В., Мозок Є.М., Бокоч М.М. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДАНИМ
[ pdf ] Кулінченко Г.В., Леонтьєв П.В., Лістратенко К.О. МОДЕЛЬ ОХОЛОДЖУВАЧА ПОВІТРЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЕПАРАЦІЇ ВОЛОГИ
[ pdf ] Шатна А.В., Камко В.А., Бондарчук В.О. РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКСТРУЗІЙНОЇ УСТАНОВКИ
[ pdf ] Бойко Т.В., Вавулін П.А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ОБ’ЄКТОМ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОГЕННОГО РИЗИКУ
[ pdf ] Медведєв Р.Б., Сангінова О.В., Мердух С.Л., Виноградов Є.В. КЕРУВАННЯ ВОДООЧИСНИМ ОБЛАДНАННЯМ ДРУГОГО КОНТУРУ ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС
[ pdf ] Бондаренко С.Г., Скорецький Д.О. КОМП’ЮТЕРНО-МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
[ pdf ] Кукушкіна О.Ю. АНАЛІЗ КІНЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА
[ pdf ] Минько О.В., Журавчак Р.Є., Медведєв Р.Б., Джигирей І.М. ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ПІДТРИМУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ
[ pdf ] Дрибас В.В., Квітка О.О. ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ РОЗПОДІЛЕНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА РАННІХ ЕТАПАХ СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 2
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

[ pdf ] Матківська І.Я., Атаманюк В.М., Гнатів З.Я., Данилюк О.М. МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОДИФУЗІЙНОГО МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ ПІД ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ КАПІЛЯРНО ПОРИСТИХ ТІЛ
[ pdf ] Гаврилів Р.І., Майструк В.В., Філяс С.Р. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CFD ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ВАПНЯКУ В ПРОМИСЛОВІЙ ЦИКЛОННІЙ ПЕЧІ-ДЕКАРБОНІЗАТОРІ
[ pdf ] Захаров Р.І., Міснянкін Д.О. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТИСКУ У РЕАКТОРІ НА ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ВОДНО-СОЛЬОВИХ ПЛАЗМОРЕАКТОРНИХ СИСТЕМАХ
[ pdf ] Кондратов С.О., аль Хамадані М.Д., Красильнікова А.О., Хлякіна Т.М. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІТРУВАННЯ БЕНЗОЛУ
[ pdf ] Ніколенко М.В., Дубенко А.В., Вашкевич О.Ю., Калашников Ю.В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СУЛЬФАТИЗАЦІЇ ЗМІНЕНОГО ІЛЬМЕНІТУ
[ pdf ] Савенков А.С., Білогур І.С., Вецнер Ю.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ НИЗЬКОСОРТНИХ ФОСФОРИТІВ В КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА З ВИКОРИСТАННЯМ КАРБАМІДУ
[ pdf ] Скачков В.О., Іванов В.І., Нестеренко Т.М., Бережна О.Р., Мосейко Ю.В. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ
ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ ВУГЛЕЦЕВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРАЛІВ З УРАХУВАННЯМ РОЗПОДІОУ ПОР ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ДІАМЕТРА
[ pdf ] Бугаєва Л.М., Безносик Ю.О., Ткач В.В., Ілляшенко К.А. МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКТОРА ТА СХЕМИ ОТРИМАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНУ ВИСОКОГО ТИСКУ БЕЗПЕРЕРВНИМ МЕТОДОМ
[ pdf ] Мірошниченко Ю.А., Безносик Ю.О. МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКУ РІДИНИ В МІКРОРЕАКТОРІ
[ pdf ] Концевой А.Л., Шандалюк О.В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АБСОРБЦІЙНОЇ КОЛОНИ ВИРОБНИЦТВА АЗОТНОЇ КИСЛОТИ
[ pdf ] Скорецька І.І., Безносик Ю.О. МОДЕЛЮВАННЯ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ КЕТОНІВ
[ pdf ] Масалітіна Н.Ю., Савенков О.С., Огурцов О.М. КІНЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЕЛЕКТИВНОГО КАТАЛІТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ NOx АМОНІАКОМ У ВИРОБНИЦТВІ НІТРОГЕН (І) ОКСИДУ
[ pdf ] Огурцов О.М., Близнюк О.М., Клещев М.Ф. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО СТИМУЛЬОВАНІ РЕАКЦІЙНО-АКТИВНИМИ НІТРОГЕНВМІСНИМИ СПОЛУКАМИ

СЕКЦІЯ 3
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ, КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДЛЯ СИНТЕЗУ НОВИХ РЕЧОВИН

[ pdf ] Унрод В.І. МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ УТВОРЕННЯ СТРУКТУР ЕВТЕКТИК У СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ БЕЗКИСНЕВИХ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК
[ pdf ] Хома Р.Є., Длубовський Р.М. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГЕТЕРОГЕННОЇ РІВНОВАГИ ГАЗ – РІДИНА В СИСТЕМІ ОКСИД СІРКИ (VI) – ЕТИЛЕНДІАМІН – ВОДА
[ pdf ] Астаф’єв М.А., Дмитрієва О.А. МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
[ pdf ] Карпенко О.С., Лобанов В.В. СПЕКТР ОДНОЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ ВУГЛЕЦЕВИХ КЛАСТЕРІВ ГЕКСАГОНАЛЬНОЇ ФОРМИ C95N І C94N2 ГРАФЕНОПОДІБНОЇ СТРУКТУРИ
[ pdf ] Ткачук О.І., Теребінська М.І., Лобанов В.В. ПОЛОЖЕННЯ ОСТІВНОГО РІВНЯ Ge(3d5/2) В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОНФІГУРАЦІЇ АДСОРБЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ Ge НА ГРАНІ Si(001)(4×2)

СЕКЦІЯ 4
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЦЕСІВ

[ pdf ] Примиська С.О., Безносик Ю.О., Решетіловський В.П. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГАЗОВОЇ АДСОРБЦІЇ НА ПРИРОДНЬОМУ ТА МОДИФІКОВАНОМУ ЦЕОЛІТАХ
[ pdf ] Гумницький Я.М., Нагурський О.А., Симак Д.М. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ХЕМОСОРБЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ВИКИДНИХ ГАЗІВ ВІД ОКСИДУ СУЛЬФУРУ
[ pdf ] Бойко Т.В., Семенюк М.В., Плашихін С.В. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВЛОВЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ЧАСТОК У ВІДЦЕНТРОВОМУ ФІЛЬТРІ
[ pdf ] Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю., Марченко І.В. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ВІД ПАЛАЮЧИХ І ТЛІЮЧИХ ТЕРИКОНІВ ВУГЛЕДОБУВАННЯ
[ pdf ] Бондаренко С.Г., Сангінова О.В., Моцна О.Ю., Степанов М.Б. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БАЗИ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
[ pdf ] Запорожець Ю.А. ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ҐРУНТОВИХ ВОД
[ pdf ] Супруненко К.С., Квітка О.О., Куделко К.О., Дзязько Ю.С., Руденко О.С. КОМПЬЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕХАНИЗМУ ФОРМУВАННЯ ЧАСТИНОК ГІДРАТОВАНИХ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ У ПОЛІМЕРНІЙ ІОНООБМІННІЙ МАТРИЦІ
[ pdf ] Бендюг В.І., Комариста Б.М. ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ТА АТМОСФЕРИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ

СЕКЦІЯ 5
СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

[ pdf ] Бойко Т.В., Джигирей І.М. АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ ПЛАНУВАННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ОЦІНЮВАННІ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРНОГО ПІДХОДУ
[ pdf ] Бойко Т.В., Абрамова А.О. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ТЕХНОГЕННОГО ОБ’ЄКТА ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
[ pdf ] Васютинська К.А., Макаров О.В., Жданюк І.В. ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА ОДЕСА НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ЗЕЛЕНИХ РОСЛИН
[ pdf ] Поплєвськи Г., Шахновський А.М., Джигирей І.М., Квітка О.О., Бохенек Р. ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛИХ СХЕМ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
[ pdf ] Обушенко Т. І., Толстопалова Н.М., Токарська Ю. В., Ващук О.О. ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ЗІ СТІЧНИХ ВОД

СЕКЦІЯ 6
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАГАТОРІВНЕВІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ

[ pdf ] Бойко Т.В., Безносик Ю.О., Бугаєва Л.М., Бондаренко С.Г., Квітка О.О., Шахновський А.М. ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА ПРОГРАМАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ІНСТИТУТАМИ НАН УКРАЇНИ
[ pdf ] Бойко Т.В., Складанний Д.М., Бондаренко О.С. СТРУКТУРИ НАСКРІЗНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ “КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТАЛИХ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ”
[ pdf ] Бойко Т.В., Шахновський А.М., Безносик Ю.О., Бондаренко С.Г., Фоглер О.М. ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ “КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТАЛИХ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ”
[ pdf ] Макаров А.В., Борщ О.А. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
[ pdf ] Бойко Т.В., Джигирей І.М., Бендюг В.І., Комариста Б.М., Ткачук А.І., Складанний Д.М. ВПРОВАДЖЕННЯ ВИБІРКОВИХ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ МАГІСТЕРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
[ pdf ] Денисюк М.Ю., Воробьева В.І., Чигиринец О.Е., Безносик Ю.О., Трус І.М. ОЦІНКА РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СПОЛУК НА ОСНОВІ РОЗРАХУНКІВ ОТРИМАНИХ РІЗНИМИ НАПІВЕМПІРИЧНИМИ МЕТОДАМИ ОПТИМИЗАЦИИ І МОДЕЛЮВАННЯ МОЛЕКУЛ