Конференція відбулась 19-22 травня 2020 р. у м. Київ у КПІ ім. Ігоря Сікорського. КМХТ-8 проводилась з метою обговорення досвіду використання комп’ютерного та математичного моделювання в хімії та екології, хімічній і біохімічної технологіях, сучасних напрямках комп’ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. У рамках конференції КМХТ-8 розглянуто питання сучасної багаторівневої вищої освіти.

[ pdf ] Програма заходу
[ pdf ] Збірник наукових статей

[ pdf ] Безносик Ю.О., Квітка О.О. ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ. ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕННАДІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА СТАТЮХИ
[ pdf ] Єфремов К. В., Джигирей І. М., Пишнограєв І. О. СВІТОВИЙ ЦЕНТР ДАНИХ З ГЕОІНФОРМАТИКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
[ pdf ] Решетиловський В. П. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ БАГАТОФАЗНИХ РЕАКЦІЙ В МІКРОСТРУКТУРНИХ РЕАКТОРАХ
[ pdf ] Унрод В. І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ
[ pdf ] Унрод В. І. ПРО КОНЦЕПЦІЮ «MATERIALS GENOME INITIATIVE» (MGI) У СТВОРЕННІ НОВИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

СПЕЦІАЛЬНА СЕСІЯ
НА ЧЕСТЬ 80-річчя проф. Г. С. ЯБЛОНСЬКОГО

[ pdf ] Pieter P. Plehiers, Steffen H. Symoens, Ismaël Amghizar, Guy B. Marin, Christian V. Stevens, Kevin M. Van Geem. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN STEAM CRACKING MODELING: DEEP LEARNING ALGORITHM FOR COMPOSITIONAL MODELING AND DETAILED EFFLUENT PREDICTION
[ pdf ] John T. Gleaves. BEYOND STRUCTURE-PROPERTIES RELATIONSHIPS: TEMPORAL ANALYSIS OF PRODUCTS (TAP) AND CHEMICAL CALCULUS
[ pdf ] Марен Г. Б., Консталес Д., Яблонський Г. С. УЗАГАЛЬНЕНА КIНЕТИКА: РОЗШИФРОВКА СКЛАДНОСТІ ХIМIЧНИХ РЕАКЦIЙ
[ pdf ] Yablonsky G. S., Constales D., Marin G. B. SINGLE-ROUTE LINEAR CATALYTIC MECHANISM: A NEW STRUCTURAL FORM OF THE KINETIC EQUATION
[ pdf ] Быков В. И. БАЗОВЫЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АВТОКОЛЕБАНИЙ В БИОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
[ pdf ] Redekop E. A., Constales D., Yablonsky G. S., Marin G. B., Olsbye U. ASSESSING THE INTERPLAY OF SPATIAL AND TEMPORAL UNCERTAINTIES IN THE CATALYST STATE DURING TEMPORAL ANALYSIS OF PRODUCTS (TAP) KINETIC EXPERIMENTS
[ pdf ] Олексій В. Минько, Дэвид Браун, Измаил Амгизар, Лин Чен, Ги Б. Марен, Кевін М. Ван Гім. МОДЕЛЮВАННЯ І ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЦЕСУ ПАРОВОГО КРЕКІНГУ: ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНИХ МОДИФІКАЦІЙ НА ОСНОВІ РЕЛЕВАНТНИХ ДАНИХ ПРО КРЕКІНГОВУ УСТАНОВКУ
[ pdf ] Kunz, M. R., Wang, Y., Fushimi, R. CATALYST CHARACTERIZATION USING MACHINE LEARNING ANALYSIS OF TRANSIENT KINETIC DATA
[ pdf ] Шмелев О. С. ПРО ФОРМАЛIЗМ ХIМIЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

СЕКЦІЯ 1
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

[ pdf ] Тимчук А. Ф. ОПТИМІЗАЦІЯ ФЛОТОФЛОКУЛЯЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ
[ pdf ] Бугаєва Л. М., Безносик Ю. О. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ВИБОРУ КАТАЛІЗАТОРІВ
[ pdf ] Абрамова А. О., Бойко Т. В., Складанний Д. М., Шахновський А. М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ БАГАТОЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ
[ pdf ] Крамаренко Д. П, Бугаєва Л. М., Безносик Ю. О. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ СТИРЕНУ
[ pdf ] Солнцев В. П., Петраш К. М., Шахновский А. М., Терех Т. Ю. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОКІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ РЕАКЦІЙНОГО СПІКАННЯ В ПОРОШКОВІЙ СУМІШІ НІКЕЛЬ – АЛЮМІНІЙ
[ pdf ] Коноваленко К. О., Осипов К. О., Безносик Ю. О., Бугаєва Л. М. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ТА РЕАКТОРА ОТРИМАННЯ МЕТАНАЛЮ ОКИСЛЕННЯМ МЕТАНОЛУ
[ pdf ] Бондаренко С. Г., Ботвинко Т. В., Василькевич О. І., Абрамова А. О. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ОТРИМАННЯ ПЛАСТИФІКАТОРА НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ
[ pdf ] Бойко Т. В., Мельник М. А. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИПАРЮВАННЯ НІТРАТУ НАТРІЯ
[ pdf ] Білоус Є. О., Бойко Т. В., Бондаренко С. Г., Абрамова А. О. ПРОГРАМНІ ДОДАТКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПІДСИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ НА ПЛАСТАХ, ЩО СХИЛЬНІ ДО ГАЗОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ
[ pdf ] Бондаренко С. Г., Ткачова Т. П. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТИЧНИМИ УМОВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ПІДПРИЄМСТВА
[ pdf ] Данилкович А. Г., Шахновський А. М. РОЗРОБЛЕННЯ НАПОВНЮВАЛЬНО-ГІДРОФОБІЗУЮЧОЇ КОМПОЗИЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ВЕЛЮРУ ЗІ ШКУРОК НУТРІЇ: ДОСВІД БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
[ pdf ] Поплєвськи Г., Шахновський А. М., Квітка О. О., Бохенек Р. ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЙМОВІРНІСНИХ МЕТОДІВ ПОШУКУ ЕКСТРЕМУМУ
[ pdf ] Петров С. В., Бондаренко С. Г., Вовненко К. В., Степанов М. Б. SCADA-СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЕЛЕКТРОЗРЯДНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ БАСЕЙНІВ
[ pdf ] Бойко Т. В., Абрамова А. О., Складанний Д. М., Пшеничний М. Л. ОСОБЛИВОСТІ СУШИЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

СЕКЦІЯ 2
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

[ pdf ] Дубенко А. В., Ніколенко М. В., Самчилєєв І. С., Вашкевич О. Ю. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУЛЬФАТНОКИСЛОТНОГО ВИЛУГОВУВАННЯ ТИТАНУ З ІЛЬМЕНІТОВИХ РУД
[ pdf ] Коломієць О. В., Буличов В. В. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОЦЕСУ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ ПРИ ЗАПАЛЮВАННІ ЧАСТИНКИ ВОДОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА
[ pdf ] Концевой А. Л., Балог О. В., Концевой С. А. АЛГОРИТМ І ПРОГРАМА РОЗРАХУНКУ ТАРІЛЧАСТОЇ КОЛОНИ СИНТЕЗУ НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ
[ pdf ] Концевой А. Л., Якимечко М. М. МОДЕЛЮВАННЯ КОЛОН РЕКТИФІКАЦІЇ ПОВІТРЯ
[ pdf ] Плашихін С. В., Бикоріз Є. О., Канигін О. В. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СКЛАДНОГО ТЕПЛООБМІНУ У ЖАРОВІЙ ТРУБІ-ТОПЦІ ПРИ ДИФУЗІЙНОМУ СПАЛЮВАННІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
[ pdf ] Плашихін С.В., Бикоріз Є.О., Канигін О.В. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ У ЖАРОВИХ ТРУБАХ-ТОПКАХ КОТЛІВ ПРИ ДИФУЗІЙНОМУ СПАЛЮВАННІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
[ pdf ] Хібеба Ю. Ю., Безносик Ю. О. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ РЕАКТОРОМ ОТРИМАННЯ СИНТЕТИЧНОГО ПАЛИВА ЗА СХЕМОЮ ФІШЕРА-ТРОПША
[ pdf ] Василенко К. В., Пунько І. С., Ніколенко М. В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ ХІМІЧНО ЧИСТИХ ОРТОФОСФАТІВ КАЛЬЦІЮ
[ pdf ] Литовченко Р. Д., Бєляновська О. А., Сухий К. М., Суха І. В. ПРОЦЕДУРА РОЗРАХУНКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АДСОРБЦІЙНОГО РЕГЕНЕРАТОРА НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕПЛОТИ ТА ВОЛОГИ
[ pdf ] Биканов С. М., Бабак Т. Г., Данілов Ю. Б., Рищенко І. М. ОПТИМIЗАЦIЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ПРОЦЕСУ ВИПАРЮВАННЯ ХЛОРИДУ МАГНІЮ
[ pdf ] Должиков С. С., Волошина А. Г., Авдієнко Т. М., Ніколенко М. В. МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ ОКИСНЕНОГО КРОХМАЛЮ
[ pdf ] Прокоф’єва Г. М., Морозов О. В. ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОЧИСТКИ РОЗСОЛУ ХЛОРИДУ НАТРІЮ В ВИРОБНИЦТВАХ СОДОВИХ ПРОДУКТІВ
[ pdf ] Кух А. А., Іваненко І. М., Астрелін І. М. ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДО ОПИСУ ПРОЦЕСІВ РІДИННОФАЗНОЇ АДСОРБЦІЇ БАРВНИКІВ ЗРАЗКАМИ КОМПОЗИТІВ-ФОТОКАТАЛІЗАТОРІВ «АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ – ТіО2»
[ pdf ] Костик С. І., Шибецький В. Ю., Плашихін С. В. ГІДРОДИНАМІКА ХВИЛЬОВОГО SINGLE-USE БІОРЕАКТОРА

СЕКЦІЯ 3
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ, КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДЛЯ СИНТЕЗУ НОВИХ РЕЧОВИН

[ pdf ] Чубар Н. І., Герда В. І., Яблокова Г. В., Banerjee D. ЗАСТОСУВАННЯ СИМУЛЮВАННЯ СПЕКТРІВ EXAFS (ПРОТЯЖНА РЕНТГЕНІВСЬКА АБСОРБЦІЙНА ТОНКА СТРУКТУРА) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯК БУДОВИ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ Fe/Ce ОКСИДІВ, ТАК І ЇХ (СОРБЦІЙНИХ) ВЛАСТИВОСТЕЙ
[ pdf ] Тріщ В. Р., Вільбой М.О., Безносик Ю. О., Яблонський Г. С. ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНОВАЖНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ХІМІЧНІЙ КІНЕТИЦІ
[ pdf ] Цейтлін М. А., Райко В. Ф. АПРОКСИМАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КИСЛОТИ З ФОСФАТНОЮ СИРОВИНОЮ
[ pdf ] Сергієнко Я. О., Сухий К. М., Бєляновська О. А., Коломієць О. В. КОНСТРУКТИВНЕ ВИКОНАННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕПЛА НА ОСНОВІ НОВИХ КОМПОЗИТНИХ СОРБЕНТІВ «СИЛІКАГЕЛЬ – КРИСТАЛОГІДРАТ» ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
[ pdf ] Супрунчук В. І., Іванюк О. В., Осьмук М. П. АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ МАТЕРІАЛЬНОГО І ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ ВИРОБНИЦТВА КОАГУЛЯНТУ ГІДРАТУ СУЛЬФАТУ АЛЮМІНІЮ
[ pdf ] Унрод В. І., Половніков І. І., Сагун О. С., Безносик Ю. О., Грецький Д. В. ПРО МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОГЕННОГО ДЖЕРЕЛА КАЛЬЦІЮ
[ pdf ] Осокін Є. С., Варгалюк В. Ф., Полонський В. А. ВПЛИВ ХЛОРИД-АНІОНІВ НА dπ-pπ-ЗВ’ЯЗУВАННЯ ІОНІВ КУПРУМУ(І) З МАЛЕЇНОВОЮ КИСЛОТОЮ У СКЛАДІ АКВАКОМПЛЕКСІВ
[ pdf ] Воробйова В. І., Запорожець Ю. А., Чигиринець О. Е. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ЗДАТНОСТІ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЖМИХА ПЕРСИКУ
[ pdf ] Бондаренко С. Г., Василькевич О. І, Джигирей І. М., Селінський В. В. ПЕРЕРОБКА ВТОРИННОГО ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АНТИКОРОЗІЙНОЇ РЕЧОВИНИ

СЕКЦІЯ 4
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЦЕСІВ

[ pdf ] Бендюг В. І., Комариста Б. М. РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОГО ДОВІДНИКА З НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
[ pdf ] Бойко Т. В., Бондаренко С. Г., Абрамова А. О., Запорожець Ю. А. ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄКТУ НА ГРУНТОВИЙ ШАР
[ pdf ] Бойко Т. В., Абрамова А. О., Вавулін П. А., Бондаренко С. Г. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО РИЗИКУ ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄКТУ
[ pdf ] Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ПОЛЮТАНТІВ ВІД ТОЧКОВОГО ДЖЕРЕЛА У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПРОФІЛІ ҐРУНТУ
[ pdf ] Запорожець Ю. А. ВПЛИВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА СТАН ҐРУНТІВ
[ pdf ] Запорожець Ю. А. ВПЛИВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАН ҐРУНТІВ
[ pdf ] Костик С. І., Плашихін С. В., Шибецький В. Ю. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛАМІНАРНОГО БОКСА

СЕКЦІЯ 5
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

[ pdf ] Терещенко О. І. ПРОГРЕСИВНІ ВЕБ-ДОДАТКИ ЯК НОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ КРОСПЛАТФОРМНИХ ДОДАТКІВ
[ pdf ] Безносик О. Ю., Кулик О. В. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПАРСИНГ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ
[ pdf ] Бугаєва Л. М., Безносик Ю. О. СИНТЕЗ ТЕПЛООБМІННИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ МОДУЛЬНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ
[ pdf ] Котовенко О. А., Мірошниченко О. Ю., Квітка О. О. ДЕКОМПОЗИЦІЙНИЙ ПІДХІД У ВИРШЕННІ ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПРИКЛАДІ БЛОКА КОНВЕРСІЇ МЕТАНА
[ pdf ] Безносик Ю. О., Бугаєва Л. М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

СЕКЦІЯ 6
СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

[ pdf ] Джигирей І. М. ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ У РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ
[ pdf ] Бугаєва Л. М., Безносик Ю. О. ОЦІНКА СКЛАДЕНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
[ pdf ] Комариста Б. М., Бендюг В. І. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ ЯК ПОКАЗНИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 7
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАГАТОРІВНЕВІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ

[ pdf ] Бойко Т. В., Шахновський А. М., Складанний Д. М. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ІЗ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
[ pdf ] Тернова Л. Ю., Гладир Ю. В. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЯК НАУКОВОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
[ pdf ] Тернова Л. Ю., Заярний Р. В. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА»

[ pdf ] Дидманидзе Ибраим, Кахиани Гритол, Донадзе Михеил, Думбадзе Зураб. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОТИРОВОК ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДОВОГО РЫНКА С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ