Конференція відбулась 6-8 травня 2019 р. у м. Київ у КПІ ім. Ігоря Сікорського. КМХТ-7 проводилась з метою обговорення досвіду використання комп’ютерного та математичного моделювання в хімії та екології, хімічній і біохімічної технологіях, сучасних напрямках комп’ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. У рамках конференції КМХТ-7 розглянуто питання сучасної багаторівневої вищої освіти.
[ pdf ] Програма заходу
[ pdf ] Збірник наукових статей
[ pdf ] Зміст
[ pdf ] Квітка О. О. 45 років кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів
[ pdf ] Reschetilowski W. Tо the 150th anniversary of the periodic table of chemical elements: the evolution of the development of the great discovery
[ pdf ] Yablonsky Gregory S. Joint kinetics: А new strategy in chemical kinetics
[ pdf ] Дидманидзе Ибраим, Кахиани Григол, Дидманидзе Дидар, Думбадзе Зураб. Особенности задачи оптимизации стратегий управления капиталом в торговле на бирже
[ pdf ] СЕКЦІЯ 1
Комп’ютерна підтримка виробничих процесів
[ pdf ] Бабак Т. Г., Демірський О. В., Хавін Г. Л. Використання пінч-аналізу при інтеграції потоків процесу випаровування водного розчину гідроксиду натрію
[ pdf ] Дубенко А. В., Ніколенко М. В., Куцевол А. Є. Статистичний аналіз процесу вилуговування титановмісної сировини сульфатно-фторидим способом
[ pdf ] Бугаєва Л. М., Безносик Ю. О., Іванов М. В. Можливості нечіткої логіки для рішення технологічних задач на прикладі газотурбінного устаткування
[ pdf ] Бугаєва Л. М. Автоматизація процесу вибору обладнання на базі методу аналізу ієрархій
[ pdf ] Костик С. І., Шибецький В. Ю., Плашихін С. В. Вирішення проблем відсутності критеріальних рівнянь в розрахунках спеціального обладнання методами комп’ютерного моделювання
[ pdf ] Шахновський А. М., Солнцев В. П., Петраш К. М., Терех Т. Ю. До обґрунтування вибору чисельного методу при моделюванні процесів термічного розкладання триоксиду хрому у суміші з хромом
[ pdf ] Тимчук А. Ф. Оптимізація процесу флокуляції суспензій
[ pdf ] Ільченко М. В., Миронов А. М. Імітаційне моделювання блоків установки переробки піроконденсату за допомогою ПЗ UniSim Design
[ pdf ] Петрушка І. М., Лацик Н. В. Автоматизація технологічних процесів на прикладі розрахунку гранично допустимих викидів на ПАТ “Івано-Франківськцемент”
[ pdf ] Мироненко О. Д., Швачка О. І. Параметричне налаштування модельно-пронозуючого регулятору
[ pdf ] Глінін М. К., Коломієць О. В., Буличов В. В. Дослідження процесу тепломасопереносу при запалюванні частинки водовугільного палива за допомогою математичного моделювання
[ pdf ] Кочубей І. Ю., Дорошенко А. В., Жураковська О. С. Система підтримки процесу створення веб-каталогів товарів та послуг
[ pdf ] Кочубей І. Ю., Дорошенко А. В., Жураковська О. С. Алгоритм забезпечення підтримки процесу сегментації споживачів і позиціювання товарів та послуг
[ pdf ] Бондаренко С. Г., Ботвинко Т. В., Василькевич О. І., Лімонник Ю. М. Аналіз модифікованого процесу отримання пластифікатора на основі продуктів перетворення поліетилентерефталату як об’єкту керування
[ pdf ] Клименко Д. Р., Квітка О. О. Застосування технологій машинного навчання для контролю якості на виробництві за допомогою моделей MobileNets
[ pdf ] Петров С. В., Бондаренко С. Г., Вовненко К. В., Степанов М. Б. Електрозрядне очищення води басейнів
[ pdf ] Бондаренко С. Г., Білоус Є. О., Галемський П. В. Автоматизована підсистема прогнозування безпечного ведення гірничих робіт на пластах, що схильні до газодинамічних явищ
[ pdf ] Медведєв Р. Б., Складанний Д. М., Крайнік А. Р. Функція приналежності для алгоритму виявлення водяної пари у теплоносії першого контуру АЕС з реактором ВВЕР-1000
[ pdf ] Медведєв Р. Б., Складанний Д. М., Пустовий Д. О. Наближений тепловий розрахунок парогенератора АЕС з реактором ВВЕР-1000
[ pdf ] Акімов Д. Д., Жураковська О. С. Система підтримки процесу управління створенням медіаматеріалів
[ pdf ] СЕКЦІЯ 2
Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем
[ pdf ] Цейтлін М. А., Райко В. Ф. Математичне моделювання взаємодії оксидів сірки з рідкими відходами, що містять кальцій
[ pdf ] Литовченко Р. Д., Сухий К. M., Бєляновська О. A., Сухий М. П. Моделювання процесів експлуатації адсорбційного регенератора теплоти та вологи
[ pdf ] Концевой А. Л., Концевой С. А. Алгоритм і програма розрахунку матеріального балансу синтезу аміаку
[ pdf ] Плашихін С. В., Семенюк М. В., Бойко Т. В., Абрамова А. О. Моделювання аеродинаміки газового потоку в каналах відцентрового фільтра
[ pdf ] Примиська С. О. Прогнозування вартісних показників в каскаді реакторів ідеального змішування
[ pdf ] Плашихін С. В., Семенюк М. В., Пилипець І. В. Моделювання міграції твердих частинок в системі каналів з замкненими контурами
[ pdf ] Плашихін С. В., Бикоріз Є. Й., Канигін О. В. Моделювання процесів теплообміну в топках жаротрубно-димогарних котлів
[ pdf ] Безносик Ю. О., Бугаєва Л. М., Захарчук Ю. М., Хібеба Ю. Ю. Рішення зворотньої задачі хімічної кінетики та розрахунок констант швидкості реакцій синтезу Фішера-Тропша
[ pdf ] Красильнікова А. О., Кондратов С. О. Комп’ютерна модель реактора високотемпературного адіабатичного нітрування бензену
[ pdf ] Корінчук Д. М., Корінчук К. О. Математичне моделювання та аналіз впливу фракційного складу сировини на кінетику високотемпературного сушіння біомаси та торфу в аеродинамічних сушарках
[ pdf ] Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. Моделювання кінетики іонообмінної взаємодії в системі клиноптилоліт – амоній іон
[ pdf ] Бойко Т. В., Запорожець Ю. А. Побудова математичної моделі для визначення кількості рідини при випаровуванні
[ pdf ] Бацюн Є. А., Концевой С. А. Підготовка даних для навчання штучної нейронної мережі визначенню кінетичних параметрів реакцій
[ pdf ] Супрунчук В. І., Іванюк О. В., Осьмук М. П. Розрахунок температурного режиму шахтного реактора конверсії метану
[ pdf ] Товажнянський Л. Л., Капустенко П. О., Василенко О. А., Кусаков С. К. Моделювання теплопередачі в пластинчастому теплообміннику для конденсації пари в присутності неконденсуючого газу
[ pdf ] Сангінова О. В., Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Ремінна К. А. Комп’ютерне моделювання флотоекстраційного видалення барвників
[ pdf ] Хібеба Ю. Ю., Безносик Ю. О. Комп’ютерне моделювання реактора синтезу Фішера-Тропша
[ pdf ] Шахновський А. М., Солнцев В. П., Тесенчук А. О., Петраш К. М. Особливості комп’ютерного моделювання термокінетики окиснення нікелю
[ pdf ] Шахновський А. М., Солнцев В. П., Яновець Н. О., Петраш К. М. Макрокінетика окиснення пористого кобальта та моделювання цього просесу в неізотермічних умовах
[ pdf ] СЕКЦІЯ 3
Комп’ютерне моделювання в хімії, комп’ютерні методи для синтезу нових речовин
[ pdf ] Миргородська В. Д., Авдієнко Т. М., Ніколенко М. В. Моделювання хіміко–технологічного процесу одержання декстрину
[ pdf ] Чорний О. О., Кондратов С. О., Олійников Д. С., Савяк Р. П. Розробка композиційних полімерних матричних таблеток із заданим часом вивільнення ізосорбіду динітрату методом математичного моделювання
[ pdf ] Якимечко М. М., Курпіта А. В., Іваненко І. М., Складанний Д. М. Новітні композити на основі SnO2 і активованого вугілля для адсорбції фенолу
[ pdf ] Воронова А. С., Іваненко І. М. Кінетичні дослідження реакції гідролізу NaBH4 в присутності NiCo2O4 та її композиту з багатошаровими вуглецевими нанотрубками
[ pdf ] Кух А. А., Іваненко І. М., Биць О. В. Дослідження кінетики адсорбції барвників катіонного та аніонного типу на композитах «активоване вугілля – ТІО2»
[ pdf ] Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Казначеєв О. С. Флотоекстрація іонів кобальту з водних розчинів
[ pdf ] Данилкович А. Г., Сангінова О. В., Кулевський Є. О. Удосконалення процесів наповнювання-жирування напівфабрикату в технології виготовлення шкіри
[ pdf ] Данилкович А. Г., Сангінова О. В. Оптимізація складу наповнювальної композиції для шкіряного матеріалу
[ pdf ] Воробйова В. І., Запорожець Ю. А. Теоретичні дослідження антиоксидантної здатності основних компонентів жмиха абрикосу
[ pdf ] СЕКЦІЯ 4
Комп’ютерне моделювання природоохоронних процесів
[ pdf ] Поплєвськи Г., Шахновський А. М. Проектування оптимальних гнучких схем водного господарства
[ pdf ] Котовенко О. А., Мірошниченко О. Ю. Метод функціональної прогностичної діагностики як інструмент попередження екологічних катастроф
[ pdf ] Бойко Т. В., Жежерун Я. В. Алгоритмізація розрахунку біологічного очищення стічних вод в аеротенках
[ pdf ] Горова А. І., Бучавий Ю. В. Оцінка інтегральної небезпеки впливу забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств міста на здоров’я населення
[ pdf ] Літинська М. І., Бабаков О. В., Толстопалова Н. М., Астрелін І. М. Екологічна оцінка різних методів видалення арсену в водоочищенні
[ pdf ] Запорожець Ю. А. Ризик впливу хімічного підприємства на навколишне середовище
[ pdf ] Унрод В. І., Безносик Ю. О., Матвієнко Д. Г., Бугаєва Л. М. Моделювання та прогнозування комплексних екологічних ситуацій на прикладі черкаської області
[ pdf ] Лопаносов І. Ю., Бугаєва Л. М., Безносик Ю. О. Моделювання абсорбційного очищення природного газу
[ pdf ] Хорошко Т. І., Минько О. В., Джигирей І. М. Оцінка екологічного впливу процесу енергетичного відновлення карбоновмісних відходів з використанням аналізу життєвого циклу
[ pdf ] Запорожець Ю. А. Оцінки процесу розсіяння викидів газоподібних хімічних речовин в атмосфері
[ pdf ] СЕКЦІЯ 5
Сталий розвиток регіонів
[ pdf ] Котовенко О. А., Мірошниченко О. Ю. Організаційне управління процесами землекористування на рівні регіонів
[ pdf ] Бендюг В. І., Комариста Б. М. Інноваційна політика країн ЄС та її вплив на сталий розвиток
[ pdf ] Комариста Б. М., Бендюг В. І. Формування інноваційної політики України як шлях до сталості
[ pdf ] Унрод В. І., Тернова Л. Ю. Особливості інноваційного розвитку країн в умовах глобалізації
[ pdf ] СЕКЦІЯ 6
Комп’ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті
[ pdf ] Бугаєва Л., Квапинський В. Основні цілі та результати міжнародного співробітництва кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів з університетом Лімерику (Ірландія) в рамках проекту ERASMUS
[ pdf ] Бойко Т. В., Квітка О. О., Складанний Д. М., Шахновський А. М. Роль і місце математичних методів оптимізації у формуванні фахових знань із спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів»
[ pdf ] Джигирей І. М., Шахновський А. М. Особливості дисциплін первинного залучення у спеціальність для студентів спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробництв»
[ pdf ] Макаров О. В., Борщ O. А. Нові можливості розвитку систем гібридного навчання в хімічній технології
[ pdf ] Бугаєва Л. М. Автоматизація обробки даних на базі методів та засобів машинного навчання як складова тематика навчальних дисциплін за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
[ pdf ] Бендюг В. І., Комариста Б. М. Розробка електронних лабораторних робіт з дисципліни «Загальна хімія» для дистанційного навчання при підготовці бакалаврів
[ pdf ] Астрелін І. М., Толстопалова Н. М., Сангінова О. В. Синергія проектів «Водна гармонія»
[ pdf ] Бойко Т. В., Складанний Д. М. Досвід впровадження стантарту віщої освіти та розроблення освітньої програми бакалаврів за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
[ pdf ] Шмелёв А. С., Смалий В. В. Гидравлические сети в производствах с непрерывным циклом работы: формирование и расчёт