Конференція відбулась 16-18 травня 2018 р. у м. Київ у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». КМХТ-6 проводилась з метою обговорення досвіду використання комп’ютерного та математичного моделювання в хімії та екології, хімічній і біохімічної технологіях, сучасних напрямках комп’ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. У рамках конференції КМХТ-6 розглянуто питання сучасної багаторівневої вищої освіти.

[ pdf ] Програма заходу
[ pdf Збірник наукових статей
[ pdf ] Астрелін І. М. Привітання учасникам конференції
[ pdf ] Бойко Т. І. Привітання учасникам конференції
[ pdf ] Половніков І. І. 25 років Українській Технологічній Академії
pdf ] Безносик Ю.О. Наукова школа кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів КПІ ім. Ігоря Сікорського “Математичне та комп’ютерне моделювання хімічних і технологічних процесів та систем”
pdf ] Kenig E. Y. UPGRADING SEPARATION EQUIPMENT BY COMPLEMENTARY MODELLING APPROACH
pdf ] Sergio Andrés Morales Restrepo, Daniel Ricardo Barragan Noriega, Viatcheslav Kafarov. TWO-DIMENSIONAL CFD SIMULATION APPROACH OF COMBUSTION IN A FURNACE USING REFINERY-OFF GASES WITH DIFFERENT COMPOSITION
pdf ] León A., Kafarov V. ECONOMETRIC MODELING FOR EVALUATION OF RELATION BETWEEN ACCESS TO ELECTRICITY AND QUALITY OF LIFE IN COLOMBIA
pdf ] Pilipenko A., Borovinskaya E., Reschetilowski W. APPLICATION OF THE GLOBAL OPTIMIZATION METHOD FOR THE PARAMETERS IDENTIFICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR THE TRANSESTERIFICATION REACTION OF VEGETABLE OIL IN THE MICROREACTOR
pdf ] Рязанцев А. И., Потапенко Э. В., Кудрявцев С. А., Грановский Э. А., Шмелёв А. С. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ХИМИКОВ-ТЕХНОЛОГОВ В СЕВЕРОДОНЕЦКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. И. ДАЛЯ
pdf ] Грановский Э. А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА РИСКА СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ “РизЭкс-2М”

СЕКЦІЯ 1
КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

pdf ] Цейтлін М.А, Райко В.Ф. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНОВАЖНОГО СКЛАДУ СИСТЕМИ BaS – Ba(HS)2 – H2S – Н2О
pdf ] Чорний О. О., Савяк Р. П., Олійников Д. С., Кондратов С. О. НОВІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗЧИНЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЇХ ВИВІЛЬНЕННЮ З ТАБЛЕТОК
pdf ] Тимчук А. Ф., Чабан А. С. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СОРБЦІЇ ТА ФЛОКУЛЯЦІЇ
pdf ] Медведєва В. М., Панченко О. О. СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ ТА ДЕЦИМАЦІЇ НАВІГАЦІЙНИХ КООРДИНАТ
pdf ] Симоненко Б. О., Медведєва В. М. РОЗПОДІЛЕННЯ МОДУЛЬНИХ ТЕСТІВ НА КОМП’ЮТЕРИ В ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ
pdf ] Жураковський Я. Ю., Жураковська О. С., Захарчук А. С. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПІЗНЕННЯ НА ЯКІСТЬ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ
pdf ] Бойко Т. В., Вавулін П. А. ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО РИЗИКУ ПРИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРИ АСУ ТП ГАЗОВІДВІДНОГО ТРАКТУ
pdf ] Комариста Б. М., Бендюг В. І. ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ MIPS-АНАЛІЗУ У ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ ПРОДУКТУ
pdf ] Захарчук Я. О., Бондаренко С. Г., Тихоліз О. В. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИУПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
pdf ] Шаган Д. В., Бугаєва Л. М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИБОРУ КАТАЛІЗАТОРА ПРОЦЕСУ ОКИСЛЮВАЛЬНОЇ КОНДЕНСАЦІЇ МЕТАНУ
pdf ] Сангінова О. В., Козлов П. В. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗКРОЮ ПОЛОТНА НА ВИРОБНИЦТВІ КАРТОНУ І ПАПЕРУ
pdf ] Джигирей І. М., Минько О. В. ПРОДУКТ-ОРІЄНТОВАНЕ ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
pdf ] Складанний Д. М. ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ЧАСТКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ДАНИХ
pdf ] Захарчук Я. О., Бондаренко С. Г., Тихоліз О. В. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
pdf ] Денисенко О. Ю., Медведєв Р. Б. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДЕАЕРАЦІЇ ДРУГОГО КОНТУРУ ВВЕР-1000
pdf ] Гришков Д. С., Бойко Т. В. ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ АБСОРБЦІЇ АМІАКА ІЗ ОТРИМАННЯМ АМІАЧНОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ OPENFTA
pdf ] Бойко Т. В., Абрамова А. О., Жежерун Я. В. КОМП’ЮТЕРНИЙ РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЇ АМІАКУ
pdf ] Бохенек Р., Поплєвськи Г., Безносик Ю. О., Бугаєва Л. М., Шахновський А. М. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИПАДКОВОГО ПОШУКУ

СЕКЦІЯ 2
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

pdf ] Гаврилів Р. І., Кіндзера Д. П., Атаманюк В. М. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ТЕПЛОВОГО АГЕНТУ ПІД
ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА
pdf ] Гумницький Я. М., Сабадаш В. В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ АДСОРБЦІЇ В АПАРАТІ КОЛОННОГО ТИПУ
pdf ] Данилюк О. М., Атаманюк В. М., Гумницький Я. М., Бачик М. Д. МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ БУЛЬБАШОК СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ У
КВАЗІСТАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ПІД ЧАС ПНЕВМАТИЧНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ РОЗЧИНУ
pdf ] Арсеньєва О. П., Товажнянський Л. Л., Капустенко П. О., Мацегора О. І. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ НА ПОВЕРХНІ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ПЛАСТИНЧАСТОГО ТЕПЛООБМІННИКА
pdf ] Ніколенко М. В., Дубенко А. В., Лабяк О. В., Вашкевич О. Ю. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗЧИНЕННЯ РУТИЛУ СУЛЬФАТНО-ФЛУОРИДНИМ СПОСОБОМ
pdf ] Кондратов С. О., Хлякіна Т. М., Островка Я. В. МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКТОРА НІТРУВАННЯ 2-ЕТИЛГЕКСАНОЛА ЗА ДАНИМИ КІНЕТИКИ У МІКРОРЕАКТОРІ
pdf ] Костик С. І., Шибецький В. Ю., Плашихін С. В. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВІДДАЧІ ОРЕБРЕНИХ ПОВЕРХОНЬ В УМОВАХ ВИМУШЕНОЇ КОНВЕКЦІЇ
pdf ] Малахова К. В., Ніколенко М. В., Коваленко В. Л. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ОРТОФОСФАТІВ КАЛЬЦІЮ
pdf ] Кулик Є. О., Безносик Ю. О., Унрод В. І. АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ СКЛАДНИХ ХІМІЧНИХ СИСТЕМ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ХІМІЧНИХ РЕАКТОРІВ
pdf ] Примиська С. О. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОДІЄВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З МЕТАНОЛУ
pdf ] Мисик О. С., Бойко Т. В. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ АНІСОВОГО АЛЬДЕГІДУ В РЕАКТОРІ ІДЕАЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ ІЗ ЗАСТІЙНОЮ ЗОНОЮ
pdf ] Захарчук Ю. М., Безносик Ю. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ГЕТЕРОГЕННОГО ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ПАЛИВА ЗА СХЕМОЮ ФІШЕРА-ТРОПША
pdf ] Тесенчук А. О., Шахновський А. М., Яновець Н. О. СТАТИСТИЧНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ
pdf ] Буряков В .Г. РОЗРОБКА РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ-СИРЦЮ
pdf ] Бондаренко С. А., Кулишенко Р. Ю., Боровинська Є. С. МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКЦІЇ ЕТАНОЛІЗУ СОЄВОЇ ОЛІЇ В МІКРОРЕАКТОРІ НА МОВАХ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON І SCILAB
pdf ] Боровков В. А., Юленець Ю. П., Боровинська Е. С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЧУТЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕАКЦІЇ ЕТАНОЛІЗУ РОСЛИННИХ ОЛІЙ
pdf ] Бугаєва Л. М, Іванов М. В, Рибенко П. О., Сідоренко І. А. ВИКОРИСТАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ МОДЕЛЮЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

СЕКЦІЯ 3
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ, КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДЛЯ СИНТЕЗУ НОВИХ РЕЧОВИН

pdf ] Данилкович А. Г., Сангінова О. В. ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ НАПОВНЮВАЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛАСТИЧНИХ ШКІР
pdf ] Данилкович А. Г., Сангінова О. В., Червінський В. О. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАПОВНЕННЯ-ПЛАСТИФІКАЦІЇ ШКІРЯНОГО МАТЕРІАЛУ
pdf ] Біла К. О., Концевой С. А. АПРОКСИМАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ У JUPITER
pdf ] Бондаренко С. Г., Ботвинко Т. В., Василькевич О. І. КОМП’ЮТЕРНИЙ РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ПЛАСТИФІКАТОРА НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ
pdf ] Прокоф’єва Г. М., Книш Н. В., Сударушкіна Т. В. ЕФЕКТИВНІ ТЕХНІЧНІ МИЙНІ ЗАСОБИ
pdf ] Бондаренко С. Г., Пилипець І. В., Василькевич О. І. КОМП’ЮТЕРНИЙ РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА РОЗЧИНУ КАЛІЙНОГО МИЛА
pdf ] Мірошниченко Ю. А., Безносик Ю. О. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ В МІКРОРЕАКТОРІ
pdf ] Іванюк О. В., Супрунчук В. І. ДЕРИВАТОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕРМОДЕСТРУКЦІЇ ГІДРОКСИДУ Fe(III)

СЕКЦІЯ 4
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЦЕСІВ

pdf ] Котовенко О. А., Мірошниченко О. Ю. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МІГРАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ В ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З СХОВИЩ ТРИТІЙВМІЩУЮЧИХ ВІДХОДІВ
pdf ] Сангінова О. В., Кулевський Є. О. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД
pdf ] Сангінова О. В., Ремінна К. А. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ
pdf ] Сангінова О. В., Краєва К. О., Андріюк В. К., Архіпова А. О. БАЗА ДАНИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ПОСЛУГ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
pdf ] Концевой А. Л., Лук’янчук Т. О., Концевой С. А. РОЗРАХУНОК ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ ВІД ОКСИДУ КАРБОНУ (IV) РОЗЧИНОМ МЕТИЛДІЕТАНОЛАМІНУ
pdf ] Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Науменко О. С. ФЛОТОЕКСТРАКЦІЯ БАРВНИКІВ. МАЛАХІТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ
pdf ] Бойко Т. В., Запорожець Ю. А. ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В ПРИРОДНИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
pdf ] Тріщ В. Р., Безносик Ю. О. МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ ОЗОНУВАННЯ ВОДИ
pdf ] Бондаренко С. Г., Пастушенко О. В. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ДОМІШОК ФЕНОЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОЇ УСТАНОВКИ
pdf ] Стаднік В. А., Безносик Ю. О. МОДЕЛЮВАННЯ УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ ПРИ ЗГОРАННІ ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА
pdf ] Бондаренко С. Г., Вовненко К. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

СЕКЦІЯ 5
СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

pdf ] Мороз О. І., Мальований М. С., Петрушка І. М., Соловій Х. М. ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
pdf ] Мороз О. І., Петрушка І. М., Казимира І. Я. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
pdf ] Скорецька І. І., Минько О. В. СТАЛІ МЕТОДИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ПТАХІВНИЦТВА
pdf ] Комар К. В. КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАЛОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА
pdf ] Лизогуб Б. П. ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА
pdf ] Федій В .Ю. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ВІДНОВЛЕННЯ ТРУБОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ
pdf ] Хрутьба В. О. ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

СЕКЦІЯ 6
КОМП’ЮТЕРНО – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАГАТОРІВНЕВІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ

pdf ] Астрелін І. М., Толстопалова Н. М., Сангінова О. В., Косогіна І. В. РОЗВИТОК СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ У ВОДНІЙ СФЕРІ
pdf ] Астрелін І. М., Толстопалова Н. М., Сангінова О. В. ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ІННОВАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
pdf ] Бугаєва Л. М., Бойко Т. В. ДОСВІД ТА УСПІХИ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ КІБЕРНЕТИКИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ОСТАННЄ П’ЯТИРІЧЧЯ
pdf ] Бойко Т. В., Складанний Д. М. ПРО ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ПРОГРАМОЮ “КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ СТАЛІ ХІМІЧНІ ВИРОБНИЦТВА”
pdf ] Бойко Т. В., Квітка О. О., Шахновський А. М. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФАХІВЦЯ ІЗ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
pdf ] Бендюг В. І. ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ В МЕЖАХ ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
pdf ] Макаров О. В., Борщ О. А. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ IT
pdf ] В’юненко О. Б, Толбатов А. В. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ
pdf ] Алєксєєнко С. Ю., Ковалевський В. М. ПРОГРАМНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ КОНТУРУ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
pdf ] Бойко Т. В., Джигирей І. М. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОГРАМ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
pdf ] Шмелев О. С., Смалій В. В. ГІДРАВЛІЧНІ МЕРЕЖІ В ХІМІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ І НАФТОПЕРЕРОБЦІ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК